Revision history of "MyLittleBall/nl"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 20:48, 28 February 2009Pinecone talk contribs 531 bytes +531 New page: Ben de bal. Houd de WiiMote "normaal" vast en beweeg de WiiMote naar links en naar rechts om de bal te besturen. Probeer zoveel mogelijk punten te behalen, en ga de strijd aan tegen je vri...